⌨️

Тушаалууд

⌨️
Тушаалын параметр <> дотор байвал заавал бичих, [] дотор байвал заавал бичих шаардлагагүй утгууд болно.
/hub - Hub сервер лүү буцах
/msg <тоглогч> <зурвас> - Сонгосон тоглогч руу хувийн зурвас илгээнэ
/r <зурвас> - Зурвас явуулсан хүнд хариу бичнэ