Дүрэм

Minecraft болон Discord серверийн

Хэрэв та бусад тоглогчдийн дүрэм зөрчиж байгааг мэдсэн тохиолдолд дүрэм зөрчсөн тоглогчийн нэрийг дэлгэрэнгүй тайлбар, боломжтой бол баримтын хамт серверийн ажилтнуудад эсвэл /report player <тоглогчийн нэр> <тайлбар> тушаалыг ашиглан мэдэгдээрэй.

Харин сервертэй холбоотой алдаа олсон бол серверийн ажилтанд эсвэл /report bug <алдааны тайлбар> тушаалыг ашиглан мэдэгдэх боломжтой.

1. Ерөнхий

1.1. Бусдыг хүндэлж, соёлтой байх.

1.2. Хувь хүний нууцыг задруулахгүй байх.

1.3. Зүй бус нэр, зураг, гадаад төрх ашиглахгүй байх.

1.4. Тоглоомын алдаа болон бусдаас давуу тал олгох mod/exploit-ууд ашиглахгүй байх.

1.5. Серверийн ажилтнуудын шаардлагыг биелүүлэх.

Ерөнхий шийтгэл: Тодорхой дүрмийг ямар хэмжээтэй зөрчсөнөөс шалтгаалж шийтгэлийн төрөл, хэмжээ тодорхойлогдоно.

  • Жишээ №1: Чатанд зүй бус үг хэллэг ашигласан тохиолдолд 30 минутаас 1 өдрийн турш дууг нь хаана (mute).

  • Жишээ №2. Hacked client ашигласан тохиолдолд эхний удаа серверээс 7 хоног, 2 дахь удаа 30 хоног, 3 дахь удаагаа хугацаагүй хөөнө (ban). Хэрэв эхний удаадаа ноцтой хэмжээгээр ашигласан үед шууд 30 хоногийн хугацаатай хөөнө.

2. Харилцаа

2.1. Сурталчилгаа болон SPAM хийхийг хориглоно. (Цахим хуудас/сервер/mod)

2.2. Бусдыг гүтгэн, доромжлох, зүй зохисгүй, хараалын болон доромжилсон үг хэллэг ашиглахыг. (Нийтийн чатанд харагдах бүх зүйлд хамаарна)

2.3. Хувийн зүйлсээ нийтийн чатанд ярихгүй байх.

2.4. Бусдын нэрийг барихгүй байх.

Шийтгэл: Түр хугацаагаар дууг хаахаас (mute) эхлээд хугацаагүй хөөх (ban) хүртэл арга хэмжээ авна.

3. Бүртгэл

3.1. Нууц үгээ тогтмол солих, хялбар нууц үг ашиглахгүй байх. (Хялбар нууц үгэнд "password", "123456", "qwerty", утасны дугаар, төрсөн он сар өдөр гэх мэт орно)

3.2. Өөрийн бүртгэлийг бусдад дамжуулахгүй байх.

3.3. Бүртгэлээ дамжуулсан эсвэл алдсанаас үүсэх асуудлыг тоглогч өөрөө хариуцна.

3.4. Шийтгүүлсэн үед өөр бүртгэлээр орохгүй байх.

3.5. Нэг хүн дээд тал нь 2 бүртгэл ашиглах эрхтэй.

3.6. Нууц үг солих, сэргээх үйлдлийг зөвхөн вебээр дамжуулан гүйцэтгэнэ.

Шийтгэл: Хугацаатай болон хугацаагүй серверээс хөөх (ban) эсвэл бүртгэлийг хүчингүй болгох арга хэмжээ авна.

4. Modding

4.1. Бусад тоглогчоос давуу тал олгох 4.2-т зааснаас бусад бүх төрлийн mod-ыг хориглоно.

4.2. Зөвхөн үзэмж оруулах, performance нэмэгдүүлэх, зөвхөн газрын гадаргыг харах боломжтой газрыг зургийн mod-уудыг зөвшөөрнө.

4.3. Бусдыг хориотой Mod ашиглахад уриалахгүй байх.

Шийтгэл: Серверээс хугацаатай хөөх (ban), удаа дараа зөрчвөл хугацаагүй хөөх хүртэл арга хэмжээ авна.

5. Барилга байгууламж

5.1. Янз бүрийн доромж утгатай, нийтэд харш үг хэллэг, дүрс агуулсан барилга байгууламж барихыг хориглоно.

5.2. Серверт өндөр ачаалал өгөх машин, техник, барилга, байгууламж барихыг хориглоно. (Lag machine)

Шийтгэл: Дүрэм зөрчсөн байгууламжийг нурааж, сануулга өгөх эсвэл серверээс хугацаатай эсвэл хугацаагүй хөөх хүртэл арга хэмжээ авна.

6. Бусад

6.1. Тоглоомтой холбоотой эд зүйлсийг тоглогчид хоорондоо бодит мөнгөөр худалдахыг хориглоно.

6.2 Тусгайлан зөвшөөрөөгүй тоглоомын алдаа, сул талыг ашиглахыг хориглоно.

7. Серверийн тусгай дүрмүүд

7.1. Зарим сервер тусгай, зөвхөн тухайн серверт үйлчлэх дүрмүүдтэй байна.

7.2. Тусгай дүрмүүдийг 7.[A-Z] хэсгүүдэд зааж өгнө.