Серверийн үзүүлэлт, зардал
🖥️

Серверийн үзүүлэлт, зардал

Тоног төхөөрөмж

Манай сервер нь Германд байрлалтай бөгөөд Proxy, Hub, Survival серверүүд нь доорх үзүүлэлттэй сервер дээр асдаг:
🖥️
CPU: AMD Ryzen 9 3900 - 3.1 GHz / 4.3 GHz - 2 threads
Storage: 120 GB NVMe SSD
RAM: 8 GB DDR4 ECC
Bandwidth: 1 Gbit/s
🖥️
CPU: Intel i7-6700k - 4.0 GHz / 4.2 GHz
Storage: 25 GB NVMe SSD
RAM: 3 GB DDR4 ECC
Bandwidth: 1 Gbit/s
Харин веб болон өгөгдлийн сан тусдаа VPS дээр байрладаг:
🖥️
CPU: Intel Xeon Gold (Skylake) - 2.1 GHz - 2 threads
RAM: 4 GB DDR4 ECC
Storage: 40 GB NVMe SSD
Bandwidth: 1 Gbit/s

Зардал

Сар бүр гардаг зардал:
💸
Minecraft сервер: $20/сар
VPS: ~$5.5/сар
Бусад*: ~$2/сар

Нийт: $27.5/сар (*2851 = 78,403₮)
💰
*Бусад гэдэг нь premium plugin, cloud storage, domain зэрэг жижиг зардлууд багтсан.